Emlog修复qq快速获取昵称和邮箱失效问题

通过qq快速昵称和邮箱功能有利于给用户提供评论的快捷方式,增强与用户的交流互动。

修复步骤:

1.打开以下主题 模板路径文件

content/templates/fee/static/js/mian.js

查找搜索关键字: //qq获取资料

将整个关于qq获取资料的代码全部替换为以下:

$("#qqhao").blur(function() {  $("#qqhao").attr("disabled", false);  $("#error1").html('<img src="' + pjaxtheme + 'static/img/loading.gif">');  $.ajax({   url: pjaxtheme + "inc/qq.php?qq=" + $("#qqhao").val(),   type: "GET",   dataType: "jsonp",   success: function(a) {    if (a.name) {     $("#error1").hide();     $("#author").val(a.name);     $("#email").val($("#qqhao").val() + "@qq.com");     $("#url").val("http://user.qzone.qq.com/" + $("#qqhao").val());     $("#qqhao").attr("disabled", true)    } else {     $("#error1").hide();     $(".comment-form-qq").removeAttr("disabled");     $("#error1").html('<img src="' + pjaxtheme + 'static/img/error.png"> qq账号错误').show().fadeOut(4E3)    }   },   error: function(a, b, c) {    $("#error1").hide();    $(".comment-form-qq").removeAttr("disabled");    $("#error1").html('<img src="' + pjaxtheme + 'static/img/error.png"> qq账号错误').show().fadeOut(4E3)   }  }) });

2.在路径content/templates/fee/inc/增加文件名为 qq.php的文件

qq.php文件里的内容如下:

<?php header("Content-type: application/json; charset=utf-8");  $qq = $_GET['qq']; $html = file_get_contents('http://r.qzone.qq.com/fcg-bin/cgi_get_portrait.fcg?uins='.$qq); $nic = explode(',',$html); $name = trim(mb_convert_encoding($nic[6], "UTF-8", "GBK"),'"'); $img = file_get_contents('http://ptlogin2.qq.com/getface?appid=1006102&uin='.$qq.'&imgtype=3'); preg_match('/pt.setHeader\((.*?)\);/',$img,$picc); $pic = json_decode($picc[1]); $json['name'] = $name; $json['pic'] = $pic->$qq; echo $_GET['callback'].'('.json_encode($json).')'; ?>

3.清除下 浏览器缓存,重新刷新即可使用qq快速获取信息功能了。


相关文章

您需要 登录账户 后才能发表评论

发表评论 取消回复

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注